Milton.compressed.Faithorne.portrait.jpg

Faithorne portrait - John Rupert Martin, The Portrait of John Milton at Princeton (Princeton, 1961)